Elements constituents de les proteïnes. Contenen els grups funcionals amino (-NH2) i carboxil (-COOH).